torsdag 18 mars 2010

Bra att störningarna i tågtrafiken utreds

Det är mycket välkommet att regeringen nu tillsätter en utredning om störningar i järnvägstrafiken. Naturligtvis avhjälper inte de förslag som utredningen så småningom kommer fram till denna vinterns tågkaos men kommande vintrar ska inte behöva lamslå tågtrafiken så som vi sett i år.Jag har sagt det förut och säger det igen. Även om man kan ifrågasätta exempelvis SJ's och Banverkets beredskap för en rejäl svensk vinter så är boven i dramat snarare det eftersatta järnvägsunderhållet som tidigare socialdemokratiska regeringar lämnat efter sig.

lördag 20 februari 2010

På plats i Kairo


torsdag 18 februari 2010

Utfrågning om tågförseningar

Just nu pågår Trafikutskottets offentliga utfrågning av tågoperatörer, myndigheter m fl angående vinterns kraftiga tågförseningar.


Fr v: Mats Gustafsson, Tågkompaniet, Lars Yngström, Tågoperatörerna, Jan Forsberg, SJ, Minoo Akhtarzand, Banverket, Tommy Jonsson, Banverket leverans samt Johnny Naderus, SEKO.

Du kan följa utfrågning som pågår fram till lunch (eller se den i efterhand) här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5160&utskutfrID=1012&utskutfrrm=200910

torsdag 28 januari 2010

Möte i Köpenhamn med Nordiska Rådet

Nordiska Rådet har i två dagar hållit möte i Köpenhamn. Mycket fokus låg givetvis på att Danmark tagit över som ordförandeland i Nordiska ministerrådet efter Sverige som var ordförandeland förra året. För näringsutskottets del, där jag är ordförande, präglades dagarna av diskussioner kring den nordiska elmarknaden, ett framtida nordiskt pantsystem men också av budget och planering för året.

Senare idag lämnar jag ett snöigt Stockholm där jag just nu befinner mig för att resa hem till Göteborg.

måndag 25 januari 2010

Givande möte med arbetsgrupp inom BSPC

Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) är ett samarbetsorgan för parlamentariker inom Norden och östersjöländerna.

Genom Nordiska Rådet är jag är vice ordförande för den arbetsgrupp inom BSPC som ska jobba fram ett maritimt policydokument till 19th BSPC senare i år. Fokus för dokumentet ligger på infrastruktur och logistik.

I slutet av förra veckan träffades vi för ett första möte i Rostock, Tyskland. Under två dagar pågick ett intensivt program som bland annat innehöll ett intressant besök på Maritime Simulation Centre Warnemünde (MSCW). Nedan är ett par bilder från simulatorhuset.

torsdag 17 december 2009

Hur mycket satsar alliansregeringen på infrastrukturen?

Vår handläggare för Moderaterna i trafikutskottet har tagit fram den här lättöverskådliga sammanställningen som visar hur satsningarna ser ut och när de ligger i tid. Det man kan utläsa och som är riktigt intressant är att för 2006 hade socialdemokraterna satsat 27 miljarder och med alliansregeringen är anslagen upp i 35,6 miljarder för 2010, det innebär en ökning av anslagen med 32 %! Det blir alltså mer infrastruktur med alliansen!


Syns det dåligt? Klicka på bilden för att få större text!


onsdag 16 december 2009

Oppositionens skrämselpropaganda gör ingen friskare

De senaste veckorna har präglats av en tilltagande debatt om sjukförsäkringen. Utan att återge debatten i alla dess delar tål det att göras några konstateranden.

Till att börja med saknar oppositionen trovärdighet i debatten som sådan. Den tidigare socialdemokratiska regeringen var ansvarig för att 140 personer om dagen under många år förtidspensionerades. Så fick de ned sjukfrånvaron. När sedan samma socialdemokrater anklagar regeringen för att föra en för hård politik känns det hela nästan löjeväckande. Så många människor som mot sin vilja förtidspensionerades och fick sina liv förstörda av socialdemokraterna, det ger dem defintivt trovärdighetsproblem.

Det vi gör är att införa åtgärder som underlättar för den som varit sjuk att kunna ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden igen. Därför införde vi rehabkedjan, som socialdemokrater för övrigt köper i stort sett rakt av i sitt budgetförslag. Trots det klarar de inte av att förklara hur de vill att sjukförsäkringen ska se ut. Mona Sahlins framträdande i SVT Agenda den 13 december är väl om inte annat ett glasklart exempel på det.

Regeringens intentioner i den nya lagstiftningen borde varit tämligen klara för samtliga. Men tydligen inte för alla. Därför genomfördes en del kompletteringar för att se till att inte människor skulle halka mellan stolarna efter årskiftet. Det blir nu bland annat alltså tydligare att svårt sjuka inte ska behöva sätta sig hos arbetsförmedlingen utan även fortsatt kan ha sjukpenning. Men i sig är inte det nytt, så var rehabreformen utformad från början. Nu är det dock tydligare.

Det finns ingen anledning att vara rädd. Men människor är rädda. Och det är de eftersom oppositionen med socialdemokraterna i spetsen mycket medvetet skrämmer sjuka människor för att vinna opinion. Det blir ingen som är sjuk ett dugg friskare av!

onsdag 2 december 2009

Seminarium och debatt om sjöfartsskydd m m

Folk och Försvar, Kungliga Örlogsmannasällskapet samt Föreningen för Göteborgs Försvar har idag arrangerat ett seminarium om sjöfartsskydd och flöden av energi, varor och människor. Ungefär 200 personer deltog.

Världsekonomin liksom den inhemska ekonomin är idag starkt beroende av att flöden av varor fungerar. Lagerhållningen är exempelvis ofta minimal, både inom industri och handel. Sverige och Norden är beroende av våra närhav för transporter, och samtidigt sker även transporter mellan andra länder genom våra vatten. Sjöfartsskyddet är viktigt av många skäl, dels finns ekonomiska skäl och dels finns miljöskäl - vi vet att havsmiljöerna i Östersjön och Västerhavet är känsliga.

Programmet avslutades med en debatt/diskussion mellan mig själv som bl a företrädare för Moderaterna i Trafikutskottet och andra ledamöter från Försvarsutskottet.

Några bilder från dagen:

torsdag 19 november 2009

Märklig debatt om bolagisering av Banverket Produktion

Under onsdagen debatterades trafikutskottets betänkande "Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion".

Bakgrunden är enkel. Redan idag verkar Banverket Produktion på en i huvudsak konkurrensutsatt marknad. Och i normalfallet ska givetvis inte konkurrensutsatt verksamhet bedrivas i myndighetsform, även om konkurrensen inom det här området än så länge inte är stor. Trots att det rimligen är något man är överens om ställde oppositionen till med en märklig debatt.

Det verkar vara viktigare att vara emot regeringen än att debattera sakfrågor. Att konkurrensutsätta statliga verksamheter, och i förlängningen bolagisera dem är inget som åtminstone socialdemokraterna varit emot tidigare. Posten och Telia är två lysande exempel. Och då saknades dessutom någon som helst fungerande konkurrens när de marknaderna sedermera öppnades. Vad beträffar Banverket Produktion finns ju redan en konkurrensutsättning.

I debatten tog man upp alltifrån samma skräckpropaganda som SEKO (Facket för Service och Kommunikation) brukar använda i sina reklamkampanjer till lösryckta påståenden om att upphandlingarna plötsligt skulle bli dyrare om Banverket Produktion bolagiserades. Upphandlingar sker ju redan - det var ju inte det debatten handlade om… den handlade ju om verksamhetsformen!

Socialdemokraternas minne är uppenbarligen kort, man verkade igår nämligen fullständigt ha glömt att deras egen S-regering påbörjade en konkurrensutsättning av Banverket Produktion redan 2001.

Nu övergår i alla fall Banverket Produktion till att bedriva sin konkurrensutsatta verksamhet i bolagsform. I grunden är det bra. Återigen, verksamhet på konkurrensutsatta marknader bör inte ske i myndighetsform. Nu blir konkurrensen bättre och det tjänar alla på. Det är väl inte så himla komplicerat!?

måndag 16 november 2009

Även miljööverdomstolen säger nej till cykelbro

Idag sa även miljööverdomstolen nej till en gång- och cykelbro över Göta Älv. Därmed gick man på samma linje som miljödomstolen. Det var Miljöpartiet som som ursprungligen lanserade förslaget om denna typ av lågt hängande bro, ej avsedd för biltrafik. Just i syfte att råda bot på trafikproblemen i centrala Göteborg!

Jag är väldigt nöjd över att det här förslaget nu är stoppat. Konsekvenserna för sjöfarten hade blivit allvarliga om bron byggts. Säkerheten för fartyg men också för gång- och cykeltrafikanter hade äventyrats. Trafikproblemen som är kopplade till att det finns för få älvförbindelser löser vi dessutom inte med en cykelbro. Vad som i själva verket behövs är en riktig förbindelse som dessutom inte försvårar för vänersjöfarten m fl!